Wednesday, October 28, 2020
  • time : 13:38:58
  • Date : Wed Oct 07, 2020
  • item visited : 40
  • news code : 131279
    /  2
بازدید و نمونه برداری زوال مركبات توسط محققین مركز

بازدید و نمونه برداری زوال مرکبات توسط محققین مرکز 

به گزارش روابط عمومی مرکز 

بازدید و نمونه برداری زوال مرکبات در تاریخ 99/7/15در راستای پروژه تحقیقاتی نقش هرس و تغذیه برگی بر زوال مرکبات تیم کارشناسی مرکز آقایان دکتر احمدپور و دکتر عباسی و دکتر شفیعی از همکاران دانشگاه جیرفت به اتفاق مهندس فاریابی مسئول مرکز خدمات جهاد کشاورزی روستای امجز و گمرکان از توابع شهرستان عنبرآباد و کارشناسان پهنه از باغات مرکبات بازدید نموده و ضمن انتخاب درختان مورد نظر نمونه های مربوطه برای تست بیماری (pcR ) و ردیابی عناصر گیاهی گرفته شد. با توجه به اصلاح و احیای باغات در سالهای اخیر و مطالبه باغداران در خصوص مشکلات زوال با حضور باغداران منطقه، وضعیت موجود بررسی شد. متاسفانه علی رغم زحمات باغداران در جایگزینی درختان آلوده و پتانسیل بالای منطقه، استفاده از نهالهای بدون مجوز و گاها آلوده، چالش جدیدی در بحث زوال مرکبات و گرینیگ شاهد و اصلاح باغات قدیمی بحث نهال سالم و لیبل دار مورد توجه قرار گرفته و برخورد قانونی با توزیع کنندگان نهال بدون مجوز صورت گیرد تا در آینده با چالش به مراتب خطرناک تری مواجه نشویم 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags