Thursday, April 15, 2021
  • time : 9:48:44
  • Date : Tue Apr 06, 2021
  • item visited : 13
  • news code : 140455
    /  2
بازدید محقق معین مركز از مراكز جهاد كشاورزی دلفارد و ساردوییه

بازدید محقق معین مرکز از مراکز جهاد کشاورزی دلفارد و ساردوییه

به گزارش روابط عمومی مرکز

بازدید محقق معین مرکز آقای دکتر احمد احمدپور در تاریخ 1400/01/16 اولین بازدید در سال جاری از حوزه دلفارد و ساردوییه با حضور روسای دو مرکز و کارشناسان پهنه انجام شد. در حوزه دلفارد با توجه احتمال شیوع زود هنگام مگس مدیترانه ای مقرر شد پایش همه جانبه منطقه در دستور کار قرار گیرد ضمن اینکه بحران آب جدی بررسی شود.

در حوزه بخش ساردوییه از باغات میوه سردسیری و پایلوت های سازگاری ژنوتیپ های گردو بازدید و توصیه های فنی به باغداران ارائه گردید.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags