Sunday, May 16, 2021
  • time : 12:53:36
  • Date : Wed Apr 28, 2021
  • item visited : 21
  • news code : 141546
    /  3
بازدید محقق معین مركز از پایلوت سازگاری ژنوتیپ های برتر گردو و باغات سردسیری جبالبارز شمالی

بازدید محقق معین مرکز از پایلوت سازگاری ژنوتیپ های برتر گردو و باغات سردسیری جبالبارز شمالی

به گزارش روابط عمومی مرکز 

بازدید محقق معین آقای دکتر احمد احمدپور عضو هئیت علمی بخش تحقیقات امور زراعی و باغی مرکز در تاریخ 1400/2/8 از محل اجرای پایلوت سازگاری ژنوتیپ های گردو در روستای آبگرم جبالبارز شمالی از توابع شهرستان جیرفت بازدید بعمل آمد. در حاشیه این بازدید از باغات انار، انگور و درختان هسته دار نیز مورد بازدید قرار گرفته و توصیه های فنی لازم به باغداران و کشاورزان ارائه گردید.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags