پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اخبار
News Categories 
News Code : ۱۲۷۰۸۶  |  Event Date :
 ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ 
۱۳:۱۰:۲۰  | 
Item Visited : ۵
News Code : ۱۲۶۹۹۶  |  Event Date :
 ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ 
۱۰:۱۳:۵۷  | 
Item Visited : ۴
News Code : ۱۲۶۸۲۴  |  Event Date :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ 
۱۲:۴۱:۱۱  | 
Item Visited : ۱۸
News Code : ۱۲۶۷۲۲  |  Event Date :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ 
۱۲:۴۳:۲۹  | 
Item Visited : ۱۴
News Code : ۱۲۶۴۶۰  |  Event Date :
 ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 
۱۱:۳۷:۱۴  | 
Item Visited : ۲۷
News Code : ۱۲۶۳۲۲  |  Event Date :
 ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 
۱۳:۳:۳۲  | 
Item Visited : ۳۲
Page1of3123.Next.GO

سامانه سمپات
Avatar
سامانه وب کنفرانس
Avatar
درگاه خدمات الکترونیکی
Avatar
میز خدمت
Avatar
جستجوگر کشاورزی و منابع طبیعی
Avatar
اتوماسیون اداری
Avatar
مجله ترویجی سبزیجات گلخانه ای
Avatar
پایش آبهای کشاورزی جنوب استان کرمان
Avatar
سامانه مدیریت همایش های علمی کشاورزی
Avatar
سامانه جامع پهنه بندی
Avatar
5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0