Tuesday, June 28, 2022
  • time : 8:11:1
  • Date : Tue Jun 21, 2022
  • item visited : 5
  • news code : 167110
وبینار مجازی دوره آموزش ملی مدیریت آفات خرما توسط اداره آموزش بهره برداران مركز

وبینار مجازی دوره آموزش ملی مدیریت آفات خرما توسط اداره آموزش بهره برداران مرکز 

به گزارش روابط عمومی مرکز 

وبینار مجازی دوره آموزش ملی مدیریت آفات خرما، با شرکت تنی چند از کارشناسان پهنه و بهره برداران بخش کشاورزی از جنوب استان کرمان و سایر مناطق و استانها، توسط اداره آموزش بهره برداران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان ،روز یکشنبه مورخه 29 خرداد ماه 1401برگزار شد.

در این دوره آموزشی مجازی ملی که از کانال شاک گروه گیاهپزشکی موسسه آموزش و ترویج نمایش داده شد با تدریس آقای دکتر پیمان نامور، محقق و عضو هیئت علمی بخش تحقیقاتی گیاهپزشکی مرکز، مطالبی بر اساس نتایج طرح های تحقیقاتی و فناوری های نوین، در زمینه مرفولوژی، زیست شناسی، نحوه خسارت، روشهای ردیابی و پایش، مدیریت کنترل آفات مهم خرما از قبیل سوسک چوبخوار شاخه بلند خرما، شب پره های خرما، کرم میوه خوار خرما، کرم گرده خوار خرما، و ...ارائه داده شد.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags