Tuesday, June 28, 2022
  • time : 8:30:6
  • Date : Tue Jun 21, 2022
  • item visited : 5
  • news code : 167117
    /  2
وبینار مجازی دوره آموزش ملی مدیریت علفهای هرز در باغات مركبات توسط اداره آموزش بهره برداران مركز

وبینار مجازی دوره آموزش ملی مدیریت علفهای هرز در باغات مرکبات توسط اداره آموزش بهره برداران مرکز 

به گزارش روابط عمومی مرکز 

وبینار مجازی دوره آموزش ملی مدیریت علفهای هرز در باغات مرکبات با شرکت تنی چند از کارشناسان پهنه و بهره برداران بخش کشاورزی از جنوب استان کرمان و سایر مناطق و استانها، توسط اداره آموزش بهره برداران مرکز روز دوشنبه مورخه 30 خرداد ماه 1401برگزار شد.

در این دوره آموزشی مجازی ملی که از کانال شاک گروه گیاهپزشکی موسسه آموزش و ترویج نمایش داده شد با تدریس دکتر بهروز خلیل طهماسبی محقق و عضو هیئت علمی بخش تحقیقاتی گیاهپزشکی مرکز ، مطالبی بر اساس نتایج طرح های تحقیقاتی و فناوری های نوین، در زمینه خسارت علف هرز در باغات، طبقه بندی علفهای هرز، مدیریت علفهای هرز در باغات قبل از احداث و همچنین باغهای چند ساله، کنترل مکانیکی علفهای هرز، استفاده از مالچ در باغات، روشهای مدرن کنترل علفهای هرز، انتخاب و میزان کاربرد علفکش، علفهای هرز مهم باغات مرکبات و نحوه مدیریت آنها، روشهای کنترل علفهای هرز باغات میوه و ...ارائه داده شد.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags