Tuesday, June 28, 2022
  • time : 13:2:17
  • Date : Tue Jun 21, 2022
  • item visited : 5
  • news code : 167170
وبینار مجازی دوره آموزشی ملی كشت اصولی زعفران توسط اداره آموزش بهره برداران مركز

وبینار مجازی دوره آموزشی ملی کشت اصولی زعفران توسط اداره آموزش بهره برداران مرکز 

به گزارش روابط عمومی مرکز 

 وبینار مجازی دوره آموزشی ملی کشت اصولی زعفران با شرکت تنی چند از کارشناسان پهنه و بهره برداران بخش کشاورزی از جنوب استان کرمان و سایر مناطق و استانها، توسط اداره آموزش بهره برداران مرکز ،روز سه شنبه مورخه 31 خرداد ماه 1401برگزار شد.

در این دوره آموزشی مجازی ملی که از کانال شاک گروه زراعت موسسه آموزش و ترویج نمایش داده شد با تدریس دکتر سیدمحمد علوی سینی، عضو هیئت علمی محقق بخش تحقیقاتی زراعی و باغی مرکز ، مطالبی بر اساس نتایج طرح های تحقیقاتی و فناوری های نوین، در زمینه ویژگیهای زعفران، امتیازات کشت زعفران، سطح زیر کشت زعفران، میزان تولید زعفران، ملزومات مورد نیاز برای تولید زعفران، آماده سازی پیاز زعفران، انتخاب پیاز مناسب کاشت، تهیه زمین، روشهای مختلف کشت، تراکم و عمق کاشت و ...ارائه داده شد.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags