Tuesday, June 28, 2022
  • time : 7:43:34
  • Date : Wed Jun 22, 2022
  • item visited : 7
  • news code : 167186
    /  3
برنامه ترویجی- آموزشی و روز مزرعه درختان میوه های سردسیری در جنوب كرمان برگزار شد

برنامه ترویجی- آموزشی و روز مزرعه درختان میوه های سردسیری در جنوب کرمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

برنامه ترویجی- آموزشی روز مزرعه درختان میوه های سردسیری در تاریخ 1401/3/30 در محل دهستان ده دیوان از توابع شهرستان جیرفت، بخش ساردوئیه برگزار شد.

این برنامه با حضور و مشارکت محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت، مدیریت هماهنگی ترویج و مرکز جهاد کشاورزی بخش ساردوئیه در محل باغ یکی از کارشناسان نمونه استانی برگزار شد. در این برنامه ابتدا تعدادی از باغداران نمونه و پیشرو تجربیات، اقدامات در فعالیت های خود در طول سال را برای سایرین تشریح نموده و سپس دو نفر از محققین این مرکز آقایان دکترپیمان نامور و دکتر احمداحمدپور آخرین یافته ها و توصیه های فنی در مورد مسائل به باغی، تغذیه، آفات و بیماریها را برای حاضرین تشریح نمودند.

شایان ذکر است قبل از از شروع جلسه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت آقای مهندس رئیسی و نیز معاون مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان آقای مهندس افتخاری ایراد سخنرانی نمودند. 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags