Friday, December 9, 2022
  • time : 7:24:26
  • Date : Sat Nov 19, 2022
  • item visited : 9
  • news code : 175226
وبینار مجازی دوره آموزشی بهداشت جایگاه دام توسط اداره آموزش بهره برداران مركز

وبینار مجازی دوره آموزشی بهداشت جایگاه دام توسط اداره آموزش بهره برداران مرکز 

به گزارش روابط عمومی مرکز 

وبینار مجازی دوره آموزشی بهداشت جایگاه دام با شرکت تنی از کارشناسان پهنه، بهره برداران و دامداران بخش کشاورزی از جنوب استان کرمان و سایر مناطق و استانها، توسط اداره آموزش بهره برداران مرکز با همکاری اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان، روز چهارشنبه مورخه 25 آبانماه 1401 برگزار شد.

در این دوره آموزشی مجازی ملی که از کانال شاک گروه علوم دامی موسسه آموزش و ترویج نمایش داده شد، با تدریس خانم دکتر افرا وطنخواه، مدرس گروه دامپزشکی، مطالبی بر اساس نتایج طرح های تحقیقاتی و فناوری های نوین، در زمینه اهمیت بهداشت دام، انواع اشکال دامداریها، طراحی دامداری امن، ضوابط احداث جایگاه دام، بهداشت قسمتهای دامداری صنعتی، بهداشت سالن شیردوشی، جایگاه قرنطینه دام، سموم مصرفی دامپزشکی و ... ارائه داده شد.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags